SmartSOC Medica

smartech-medica-logo-2

Szkolenia dla personelu medycznego

Szkolenia pomogą Ci w budowaniu dobrych nawyków u pracowników. 

Podczas kursu będzie dużo czasu poświęcone na praktyczne ćwiczenia i case study, aby uczestnicy mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Pracownicy szpitala

Przygotowanie pracowników szpitala na prawidłowe poruszanie się po cyberprzestrzeni, unikania zagrożeń oraz właściwego reagowania na zaistniałe incydenty cybernetyczne.

Kadra zarządzająca

Zarządzanie zespołem realizującym zadania w obszarze przetwarzania danych. Znajomość regulacji prawnych i organizacyjnych.

Cyberhigiena

Szkolenie, które wzmacniają właściwe postawy wśród pracowników.

Profilowane

Szkolenia przygotowywane na konkretne zamówienia.

Szpital - SOC

Przygotowanie szpitala do włączenia usług SOC oraz prawidłowego zorganizowania procesów po podpisaniu umowy z SOC.

W dzisiejszej erze cyfrowej zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego stają się coraz bardziej powszechne i wyrafinowane, stwarzając poważne ryzyko dla szpitali każdej wielkości.

Dlatego niezbędne jest przeszkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby chronić się przed tymi zagrożeniami i chronić krytyczne dane firmy.

Szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa może pomóc w zapobieganiu naruszeniom danych.

Cyberprzestępcy wykorzystują różne techniki, takie jak phishing, złośliwe oprogramowanie i socjotechnika, aby uzyskać dostęp do poufnych informacji. Jednak pracownicy, którzy są świadomi tych technik, rzadziej padają ofiarą tych ataków, co zmniejsza ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych. Dodatkowo przeszkoleni pracownicy mogą identyfikować podejrzane działania i szybko je zgłaszać, co pozwala firmie na podjęcie odpowiednich działań zapobiegających potencjalnemu atakowi.

Szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa może pomóc zminimalizować skutki cyberataku.

Nawet przy zastosowaniu najlepszych środków bezpieczeństwa niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie ryzyka cyberataku. Jednak szkoląc pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, mogą oni odpowiednio zareagować w przypadku ataku, zmniejszając potencjalne szkody. Pracownicy, którzy są świadomi zagrożeń, mogą działać szybko, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ataku, zapobiegając dalszym uszkodzeniom krytycznych danych i systemów firmy.

Szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa może pomóc w utrzymaniu zaufania klientów.

Klienci powierzają firmom swoje dane osobowe i poufne, a naruszenie danych może spowodować utratę zaufania i szkodę dla reputacji firmy. Jednak szkoląc pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, firma może wykazać swoje zaangażowanie w ochronę danych klientów, zwiększając w ten sposób zaufanie i lojalność klientów.

Po czwarte, szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa może pomóc w zapewnieniu zgodności z wymogami regulacyjnymi.

W wielu branżach obowiązują określone przepisy dotyczące ochrony danych, takie jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), które wymagają od firm wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa i zapewnienia szkoleń dla pracowników. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować surowymi karami i konsekwencjami prawnymi.

Szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa może pomóc w budowaniu kultury świadomości bezpieczeństwa w firmie.

Za Cyberbezpieczeństwo odpowiada nie tylko dział IT; jest to zbiorowa odpowiedzialność wszystkich pracowników. Szkoląc pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, stają się oni bardziej świadomi potencjalnych zagrożeń i sposobów ich ograniczania. To z kolei tworzy kulturę świadomości bezpieczeństwa, w której wszyscy pracownicy są aktywnie zaangażowani w ochronę krytycznych danych firmy.

NOWOŚĆ

Szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa jest niezbędne do ochrony firm przed cyberzagrożeniami i ochrony krytycznych danych. Pomaga zapobiegać naruszeniom danych, minimalizuje skutki cyberataków, utrzymuje zaufanie klientów, zapewnia zgodność z wymogami regulacyjnymi i wspiera kulturę świadomości bezpieczeństwa w firmie.

Dlatego firmy powinny inwestować w programy szkoleniowe dla pracowników, aby poprawić swoją postawę w zakresie cyberbezpieczeństwa i chronić się przed stale ewoluującym krajobrazem zagrożeń.

Oto przykładowy zakres programowy  kursu na temat podstaw cyberbezpieczeństwa:

 • Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa i zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
 • Omówienie podstawowych pojęć i definicji związanych z cyberbezpieczeństwem.
 • Przedstawienie różnych rodzajów ataków cybernetycznych oraz sposobów, w jakie można się przed nimi bronić.
 • Przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w zakresie hasła i uwierzytelniania.
 • Omówienie sposobów ochrony prywatności online.
 • Przedstawienie sposobów zabezpieczenia urządzeń, takich jak komputery, smartfony i tablety.
 • Przedstawienie sposobów ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym i wirusami.
 • Omówienie podstawowych zasad związanych z bezpieczeństwem sieciowym.
 • Przedstawienie sposobów zabezpieczenia sieci WiFi.
 • Przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w zakresie korzystania z poczty elektronicznej.
 • Omówienie sposobów zabezpieczenia danych i plików.
 • Przedstawienie sposobów wykrywania i zapobiegania phishingowi i innym oszustwom internetowym.
 • Przedstawienie różnych narzędzi i programów związanych z cyberbezpieczeństwem.
 • Omówienie sposobów reagowania na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem.
 • Przegląd najnowszych trendów w zakresie cyberbezpieczeństwa i sposobów na ich zapobieganie.
 • Podsumowanie szkolenia i omówienie dalszych kroków, jakie uczestnicy mogą podjąć, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo online.