SmartSOC Medica

smartech-medica-logo-2

Regulamin usług Smartech IT

1.  Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

1.1     Świadczenie Usług

Świadczenie Usług rozpocznie się od ‘Daty Rozpoczęcia Usługi’ i, o ile nie zostanie zakończone wcześniej zgodnie z warunkami Umowy, będzie obowiązywać przez Okres Początkowy. Po Okresie Początkowym (lub jakimkolwiek odnowionym Okresie obowiązywania) niniejsza Umowa obowiązuje przez kolejny Okres 12 miesięcy , chyba że jedna ze Stron przekaże drugiej Stronie pisemne zawiadomienie o nieprzedłużaniu niniejszej Umowy co najmniej 90 dni przed końcem Okresu początkowego (lub przedłużonego Okresu obowiązywania), w zależności od przypadku.

1.2    Opłaty za usługi

Opłaty za usługi płatne za odnowiony Okres obowiązywania muszą być w tej samej wysokości, jaka była płatna bezpośrednio przed wygaśnięciem poprzedniego Okresu obowiązywania, chyba że zostały zmienione zgodnie z sekcją ‘Zmiana opłat za usługi’. W celu uniknięcia wątpliwości, warunki, które będą miały zastosowanie po jakimkolwiek przedłużeniu, mogą różnić się od warunków, które obowiązywały bezpośrednio przed przedłużeniem i będą podlegać wszelkim Opłatom za usługi, jak określono w Części A. Szczegóły umowy.

1.3    Warunki dotyczące naruszeń

Jeżeli Strona naruszy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy, druga Strona może:

 1. zawiesić świadczenie Usług lub płatność jakichkolwiek należnych kwot (w zależności od przypadku) do czasu naprawienia naruszenia przez Stronę naruszającą; oraz
 2. rozwiązać niniejszą Umowę, jeżeli Strona, która ją naruszyła, nadal narusza takie postanowienie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem od drugiej Strony, identyfikującego naruszenie i żądającego jego naprawienia.
1.4     Warunki wypowiedzenia

Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli druga Strona:

 1. zawrze jakiekolwiek porozumienie między sobą a swoimi wierzycielami (lub dowolną kategorią ich) wierzycieli;
 2. przestaje być w stanie spłacać swoje długi w terminie;
 3. zaprzestaje prowadzenia działalności;
 4. powoduje, że wierzyciel hipoteczny wchodzi w posiadanie lub zbywa całość lub część swojego majątku lub przedsiębiorstwa;
 5. wchodzi w stan likwidacji lub jakiejkolwiek formy zarządzania niewypłacalnością; lub
 6. ma syndyka, syndyka i zarządcę, syndyka masy upadłości, zarządcę, likwidatora, likwidatora tymczasowego lub inną podobną osobę wyznaczoną do całości lub części swojego majątku lub przedsiębiorstwa.

Jeśli SmarTech IT rozwiąże niniejszą Umowę, Klient musi niezwłocznie zapłacić SmarTech IT całość wszystkich kwot należnych SmarTech IT zgodnie z niniejszą Umową.

Jeśli SmarTech IT rozwiąże niniejszą Umowę z jakiejkolwiek przyczyny określonej w sekcji Warunki rozwiązania , Klient nie jest uprawniony do zwrotu ani korekty jakiejkolwiek obowiązującej Opłaty przejściowej ani żadnych Opłat za usługi uiszczonych na rzecz SmarTech IT.

Jeśli Klient rozwiąże niniejszą Umowę z jakiejkolwiek przyczyny określonej w sekcji Warunki rozwiązania , Klient ma prawo do proporcjonalnego zwrotu jakiejkolwiek części Opłat za usługi, które zapłacił za Usługi świadczone po dacie rozwiązania.

Jeśli Klient rozwiąże niniejszą Umowę przed końcem początkowego Okresu obowiązywania (lub któregokolwiek odnowionego Okresu obowiązywania), Klient pobierze opłatę z tytułu rozwiązania w wysokości minimalnych miesięcznych Opłat za usługę za pozostałe miesiące obowiązywania Umowy.

Rozwiązanie niniejszej Umowy (bez względu na przyczynę) nie ma wpływu na żadne prawa ani podstawy działania przysługujące Stronie, która rozwiązuje niniejszą Umowę w dniu lub przed datą rozwiązania.

2.  Usługi

W Okresie obowiązywania SmarTech IT musi świadczyć Usługi na rzecz Klienta, a Klient musi uiszczać Opłaty za Usługi i wszelkie Opłaty Dodatkowe.

SmarTech IT będzie miało, według własnego uznania, prawo do wprowadzania zmian w Usłudze, pod warunkiem, że żadna taka zmiana nie spowoduje istotnej zmiany cech lub funkcjonalności Usługi i nie spowoduje istotnego pogorszenia Docelowych Poziomów Usługi.

SmarTech może wprowadzać poprawki lub dodawać ulepszenia do Systemu Zarządzania SmarTech IT w Okresie Obowiązywania. W miarę możliwości firma SmarTech IT poinformuje z wyprzedzeniem o wszelkich takich zmianach.

3.  Ogólne obowiązki SmarTech IT

SmartTech-IT musi:

 1. świadczyć Usługi Klientowi;
 2. korzystać z pracowników SmarTech- IT, którzy posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie do swoich obowiązków;
 3. współpracować z Klientem i postępować zgodnie z uzasadnionymi instrukcjami Klienta;
 4. świadczyć Usługi z należytą starannością i umiejętnościami oraz zgodnie z dobrą praktyką branżową;
 5. dostarczać i używać wystarczającego i odpowiedniego sprzętu i materiałów wymaganych do świadczenia Usług;
 6. uzyskiwać i utrzymywać wszelkie licencje, zezwolenia i inne zgody wymagane do świadczenia Usług; oraz
 7. przestrzegać wszystkich Przepisów mających zastosowanie do SmarTech IT w zakresie świadczenia Usług.

4.  Obowiązki Klienta

Klient musi:

 1. zapewnić SmarTech IT taki dostęp, pomoc, informacje i współpracę z należytą starannością i odpowiednimi umiejętnościami, jakich SmarTech IT może w uzasadniony sposób zażądać w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;
 2. powiadomić SmarTech IT o zmianach w dowolnym z wyznaczonych przez Klienta kontaktów do eskalacji w ciągu 48 godzin od takich zmian;
 3. dostarczać wszystkie interfejsy komunikacyjne wymagane przez SmarTech IT do świadczenia Usług, z wyjątkiem tych, które SmarTech IT przechowuje we własnych obiektach lub instaluje w Witrynie Klienta w celu świadczenia Usług;
 4. postępować zgodnie z wszelkimi rozsądnymi instrukcjami wydanymi przez SmarTech IT;
 5. zapewnić, że informacje i materiały SmarTech IT znajdujące się pod opieką Klienta dla celów niniejszej Umowy są zawsze chronione przed nieupoważnionym dostępem lub użyciem przez Stronę Trzecią oraz przed niewłaściwym użyciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez jakąkolwiek osobę;
 6. zapewnić, że Sprzęt SmarTech IT znajdujący się w posiadaniu Klienta jest zawsze chroniony przed nieupoważnionym dostępem, niewłaściwym użyciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez jakąkolwiek osobę;
 7. udzielać SmarTech-IT dostępu do Witryny Klienta, gdy jest to wymagane w celu świadczenia Usług;
 8. zapewnić firmie SmarTech IT zdalny dostęp do Elementów konfiguracji zgodnie z wymaganiami firmy SmarTech IT w celu świadczenia Usług, w tym zapewnić odpowiednią konfigurację zapory sieciowej w celu umożliwienia dostępu oraz, w razie potrzeby, redundantną łączność;
 9. przechowywać wszelkie zapisy dotyczące użytkowania i działania Elementów konfiguracyjnych, które są przedmiotem Usług, jakich SmarTech IT może rozsądnie zażądać, oraz zapewnić personelowi SmarTech IT dostęp do takich zapisów w każdym rozsądnym czasie;
 10. ustanawiać i utrzymywać łączność między sprzętem, siecią i/lub systemami Klienta a Sprzętem, siecią i/lub systemami SmarTech IT, zgodnie z wymaganiami SmarTech IT do wykonywania swoich obowiązków;
 11. upewnić się, że Elementy konfiguracji są objęte ważnymi umowami serwisowymi dotyczącymi sprzętu i oprogramowania, z docelowymi poziomami usług i czasami reakcji, które są zgodne z docelowymi poziomami usług i czasami reakcji, które mają być zapewnione przez SmarTech IT;
 12. powiadomić firmę SmarTech IT za pośrednictwem Zgłoszenia serwisowego o wszystkich zmianach w plikach konfiguracyjnych, w tym w poświadczeniach dostępu użytkownika, które będą miały wpływ na Elementy konfiguracji i pobieranie konfiguracji, co najmniej 2 (dwa) Dni Robocze przed wprowadzeniem zmiany;
 13. zachować integralność plików dziennika powiązanych z Elementem konfiguracji, aby umożliwić firmie SmarTech IT wypełnienie zobowiązań diagnostycznych, a jeśli pliki dziennika zdarzeń zostaną usunięte lub zmodyfikowane, Klient poniesie Dodatkową opłatę za naprawę przez firmę SmarTech IT;
 14. przeglądać i weryfikować informacje przechowywane w Rejestrze Uprawnień oraz regularnie informować SmarTech-IT o wszelkich rozbieżnościach;
 15. upewnić się, że we wszystkich Elementach konfiguracyjnych zainstalowane są prawidłowe wersje Oprogramowania, aby umożliwić firmie SmarTech IT pobranie plików konfiguracyjnych;
 16. niezwłocznie powiadomić firmę SmarTech IT o wszelkich zmianach wprowadzonych w szczegółach dotyczących Pozycji konfiguracji, jak określono w Rejestrze uprawnień;
 17. przestrzegać wszystkich Przepisów mających zastosowanie do otrzymywania i korzystania z Usług przez Klienta;
 18. nie używać ani nie zezwalać na korzystanie z Usług w sposób powodujący szkody, przerwy, zakłócenia, upośledzenie lub degradację lub nadużycia jakiejkolwiek sieci lub systemu SmarTech IT lub dowolnej sieci lub systemu strony trzeciej, z których korzysta SmarTech IT w świadczeniu jakichkolwiek Usług;
 19. uzyskiwać i utrzymywać wszelkie niezbędne licencje, zezwolenia, zezwolenia i zgody niezbędne do akceptacji i/lub korzystania z Usług;
 20. na żądanie dostarczy SmarTech IT uzasadnione dowody, że Klient posiada odpowiednie, opublikowane wytyczne i procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do każdego Miejsca oraz że Klient posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
 21. wykonać wszelkie zadania przejściowe i wprowadzić zmiany w Elementach konfiguracji zgodnie z uzasadnionym żądaniem SmarTech-IT w celu umożliwienia świadczenia Usług i umożliwienia SmarTech-IT wykonywania swoich obowiązków; oraz
 22. przed zwróceniem jakichkolwiek Elementów Konfiguracji do SmarTech IT, Producenta lub Strony Trzeciej, zgodnie z zaleceniami SmarTech IT, całkowicie usunąć informacje i dane Klienta i/lub jakichkolwiek użytkowników końcowych, w tym wszystkie Informacje Poufne i Dane Osobowe, z takich Elementów Konfiguracji.

Klient zabezpieczy i będzie bronić SmarTech IT przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, szkodami, kosztami i wydatkami poniesionymi lub dochodzonymi od SmarTech IT w związku z wszelkimi konsekwencjami nieusuwania przez Klienta informacji i danych z takiego Elementu konfiguracji.

Jeśli Klient nie wypełni niezwłocznie któregokolwiek ze zobowiązań Klienta określonych w niniejszej Umowie, SmarTech-IT może, według własnego uznania, zawiesić świadczenie tej części Usług, której dotyczy niewykonanie lub odmowa Klienta, do czasu wypełnienia przez Klienta swoich zobowiązań.

Na żądanie Klient musi dostarczyć SmarTech IT uzasadnione dowody, że Klient posiada odpowiednie, opublikowane wytyczne i procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do każdej Lokalizacji Klienta oraz że Klient posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

O ile Strony nie uzgodniły inaczej, Klient nie może sprzedawać ani ponownie dostarczać Usług żadnej Stronie Trzeciej.

W przypadku, gdy SmarTech IT wymaga udostępnienia przez Klienta Materiałów stron trzecich w celu świadczenia Usług, Klient musi, o ile nie uzgodniono inaczej, uzyskać na własny koszt niezbędną licencję, zgodę, autoryzację, pozwolenie lub prawo użytkowania od odpowiednich Zewnętrzny właściciel lub licencjodawca.

5.  Dodatkowe prawa i obowiązki

Pilność i klasyfikacja wszystkich Incydentów Bezpieczeństwa muszą zostać uzgodnione zarówno przez SmarTech IT, jak i Klienta.

Firma SmarTech IT wymaga wyłącznego dostępu do wszystkich Pozycji konfiguracji w zakresie w celu monitorowania Pozycji konfiguracji i, w stosownych przypadkach, aktualizacji Pozycji konfiguracji.

Klient musi powiadomić firmę SmarTech IT o zmianach wymagań dotyczących dostępności i wydajności.

Kopie zapasowe plików konfiguracyjnych Elementu konfiguracyjnego są ograniczone do Elementów konfiguracyjnych zgodnych z Oprogramowaniem lub platformą do tworzenia kopii zapasowych plików Elementów konfiguracyjnych.

6.  Wyposażenie klienta

Klient musi zapewnić, że każdy sprzęt, sieć lub systemy Klienta podłączone do dowolnego Sprzętu, sieci lub systemów SmarTech IT i/lub używane do otrzymywania Usług są technicznie kompatybilne, podłączone i używane zgodnie z wszelkimi instrukcjami i/lub obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i ochrony do korzystania z takiego sprzętu Klienta lub zgodnie z zaleceniami SmarTech IT.

Jeśli jakikolwiek sprzęt, sieć lub systemy Klienta nie spełniają wymagań niniejszej sekcji, Klient musi powiadomić SmarTech IT i po powiadomieniu przez SmarTech IT odłączyć taki sprzęt, sieć lub systemy Klienta i, w

Smartech IT nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niespełnienie któregokolwiek z Docelowych Poziomów Usług lub innych zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, jeśli niepowodzenie jest spowodowane naruszeniem przez Klienta jego zobowiązań wynikających z tej sekcji lub w inny sposób. Smartech IT nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do współdziałania Sprzętu, sieci i/lub systemów SmarTech oraz jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub systemów Klienta.

7.  Konserwacja

Smartech IT musi przeprowadzać planową konserwację Usług, w tym konserwację związaną z Oprogramowaniem oraz innym sprzętem i materiałami używanymi do świadczenia Usług, podczas okien serwisowych zgłoszonych przez Klienta.

Smartech IT musi powiadomić Klienta na piśmie z co najmniej 3 (trzema) Dniami Roboczymi przed planowaną konserwacją, wszelkimi związanymi z tym przerwami w świadczeniu Usługi oraz przewidywanym czasem ich trwania.

W przypadku Utrzymania Awaryjnego SmarTech IT:

 1. dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Klienta na piśmie z co najmniej 20-minutowym wyprzedzeniem;
 2. przekaże Klientowi tyle pisemnych powiadomień, ile jest to rozsądnie wykonalne w danych okolicznościach; oraz
 3. dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować czas trwania jakichkolwiek przerw lub zakłóceń w działaniu Usługi.

Firma SmarTech IT zostanie zwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z obowiązującej umowy o gwarantowanym poziomie usług na czas trwania konserwacji awaryjnej, a Klient wyraźnie wyłącza firmę SmarTech IT z odpowiedzialności za jakąkolwiek odpowiedzialność, straty i/lub szkody poniesione w okresie konserwacji awaryjnej.

8.  Wymagania dotyczące dostępu do zdalnego zarządzania

W stosownych przypadkach Klient musi skonfigurować tunel wirtualnej sieci prywatnej (VPN) między odpowiednimi centrami danych Klienta a centrum danych SmarTech IT.

 1. Szczegółowe wymagania dotyczące konfiguracji VPN, w tym mechanizmy uwierzytelniania i reguły zapory sieciowej, zostaną dostarczone przez SmarTech IT w ramach procesu przejścia.

9.  Wykluczenia docelowego poziomu usług

Smartech IT nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie docelowego poziomu usług wynikające z jednego lub więcej z następujących zdarzeń:

 1. którekolwiek ze zdarzeń określonych w Warunkach świadczenia usług w niniejszej Umowie;
 2. brak poprawki, naprawy, polityki, konfiguracji lub zmiany konserwacji zalecanej przez SmarTech IT, ale niezatwierdzonej przez Klienta;
 3. zaplanowanego przestoju w odniesieniu do Sprzętu SmarTech IT  (w tym aktualizacji, naprawy lub wymiany komponentów lub zaplanowanych kopii zapasowych) lub innego wspólnie uzgodnionego przestoju;
 4. zmiany dokonane przez Klienta w Elementach konfiguracyjnych objętych usługą lub w konfiguracjach chronionego serwera, o których Klient nie powiadomił firmy SmarTech IT;
 5. brak dostępu do Witryny;
 6. szkody lub opóźnienia wynikające z niewykonania przez Klienta czynności lub zobowiązania umownego wymaganego przez SmarTech IT w celu terminowego świadczenia Usług i/lub zgodnie z uzgodnionymi docelowymi poziomami usług;
 7. czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi przez dostawcę usług serwisowych Sprzętu komputerowego, zgodnie z umową serwisową Klienta;
 8. uszkodzenia sprzętu używanego do świadczenia Usług, który znajduje się w otoczeniu Klienta w wyniku nienormalnych warunków pracy, takich jak wysokie lub niskie temperatury, wilgotność lub poziom zapylenia lub wahania energii elektrycznej, które wykraczają poza opublikowane specyfikacje środowiskowe Producenta;
 9. modyfikacji, napraw lub wymian lub prób modyfikacji, napraw lub wymian, które nie zostały wykonane przez SmarTech IT lub nie zostały zatwierdzone przez SmarTech IT na piśmie przed wykonaniem lub próbą wykonania takich modyfikacji, napraw lub wymian przez jakąkolwiek inną Stronę, w tym Klienta;
 10. przywracanie utraconych danych z jakichkolwiek produktów lub urządzeń podłączonych do elementów konfiguracyjnych bez wiedzy SmarTech IT;
 11. produktów, w przypadku których Klient nie udzielił licencji na takie produkty, a taka licencja jest warunkiem koniecznym Producenta lub gdy taka licencja nie jest już aktualna lub ważna lub gdy takie produkty zostały zakupione poza dopuszczalnymi normami zakupowymi (powszechnie określane jako „szara strefa” produkty);
 12. awaria narzędzi Oprogramowania Klienta używanych w połączeniu z Systemem Zarządzania SmarTech IT;
 13. podane przez Klienta dane są niedokładne lub nieaktualne; lub
 14. wirusem, robakiem, rozproszoną odmową usług lub jakąkolwiek inną złośliwą działalnością.

10.  Witryny

Usługi są świadczone zdalnie, a nie w siedzibie Klienta. Klient może zażądać, aby SmarTech IT wykonał Usługę w Lokalizacji Klienta, a SmarTech IT może, według własnego uznania, wyrazić na to zgodę. Jeśli SmarTech IT wyrazi na to zgodę, takie zobowiązania będą wykonywane za dodatkową opłatą i fakturowane zgodnie z sekcją Opłaty za usługi i warunki płatności .

Smartech IT może według własnego uznania wykorzystywać zasoby tymczasowo lub na stałe zlokalizowane w innych lokalizacjach SmarTech w celu świadczenia Usług.

11.  Service Desk i Portale Serwisowe

Dane kontaktowe Service Desk, łącza i wymagania wstępne (jeśli dotyczy) są określone w Części A. Szczegóły umowy.

12.  Opłaty za usługi i warunki płatności

12.1       Opłaty jednorazowe

Następujące Opłaty będą naliczane jednorazowo jako Opłaty za usługę:

 1. Opłata przejściowa w Dniu Rozpoczęcia Usługi; oraz
 2. Opłata za Jednostkę Usług, gdy Klient wyczerpał liczbę Jednostek Usług uwzględnioną w cenie.
12.2      Powtarzające się opłaty za usługi

Powtarzające się Opłaty za usługi są określone w Części A. Szczegóły umowy. W przypadku wprowadzenia uzgodnionych zmian w Rejestrze uprawnień, SmarTech IT musi zafakturować Opłaty za usługi za korekty proporcjonalnie do końca bieżącego Okresu.

12.3      Faktury

Smartech IT wystawi faktury za Opłaty za usługi określone w Części A. Szczegóły Umowy i musi wysłać każdą fakturę na adres podany w Części A. Szczegóły Umowy lub w inny sposób wskazany przez Klienta na piśmie. W stosownych przypadkach faktura za Opłatę przejściową zostanie wystawiona na początku Okresu obowiązywania. Jeżeli Klient kwestionuje fakturę w części, może odroczyć płatność tylko tej spornej części do czasu rozstrzygnięcia sporu.

Smartech IT musi wystawiać faktury za wszelkie Dodatkowe Opłaty, gdy wykonał odpowiednią pracę, dostarczył Usługi lub poniósł wydatki.

Opłaty za usługi określone w Części A. Szczegóły Umowy będą płatne przez Klienta od Daty Rozpoczęcia Usługi. W przypadku opóźnienia Daty Rozpoczęcia Usługi z winy Klienta, SmarTech ma prawo do rozpoczęcia fakturowania Klienta za Opłaty za Usługi ze skutkiem od 60 dni po Dacie Rozpoczęcia Usługi.

12.4      Zasady płatności

Klient musi uiścić Opłaty za usługę, wszelkie obowiązujące Opłaty przejściowe i wszelkie Opłaty dodatkowe w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury przez SmarTech IT.

12.5      Zmiana opłat za usługi

Smartech IT może, przekazując Klientowi pisemne zawiadomienie o zmianie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zmienić Opłaty za usługi:

 1. w dowolnym momencie po wygaśnięciu Okresu początkowego;
 2. na koniec odnowionego Okresu obowiązywania; lub
 3. w dowolnym momencie po pierwszych 12 miesiącach Okresu obowiązywania, jeżeli Okres początkowy przekracza 12 miesięcy, a SmarTech IT za zgodą Klienta zlecił podwykonawstwo Usług Stronie trzeciej, która świadczyła swoje usługi za cenę wyrażoną w walucie innej niż waluta złotówki, ale
 4. nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Jeżeli Klient i SmarTech IT nie uzgodnią zróżnicowanych Opłat za Usługi w ciągu 30 dni od powiadomienia SmarTech IT, każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem drugiej Strony.

12.6      Brak zapłaty

W przypadku nieuiszczenia przez Klienta jakiejkolwiek należności na rzecz SmarTech IT w terminie, SmarTech IT może, za 7 (siedmio) dniowym pisemnym wypowiedzeniem, zawiesić świadczenie całości lub części Usługi do czasu uregulowania przez Klienta wszystkich zaległych należności.

12.7      Opłaty specjalne

Jeśli dostęp do lub wymiana Elementu konfiguracji przez SmarTech IT wymaga specjalistycznego sprzętu i/lub dodatkowych zasobów w celu spełnienia wymagań prawnych lub bezpieczeństwa i higieny pracy, Klient poniesie Dodatkową Opłatę.

Usługi poza zakresem wykonywane w siedzibie Klienta będą podlegać dodatkowej opłacie.

12.8      Podatki

Opłaty za usługi nie obejmują podatków, ceł i opłat nałożonych lub pobieranych w Polsce w związku ze świadczeniem Usług oraz podatku VAT. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie nowe lub zmienione podatki, cła lub opłaty nałożone po Dacie rozpoczęcia świadczenia usług w związku ze świadczeniem Usług.

12.9      Ubezpieczenie

W Okresie obowiązywania SmarTech IT musi:

 1. przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących odszkodowań pracowniczych lub podobnych przepisów w odniesieniu do swoich pracowników oraz uzyskać i utrzymywać wszystkie ubezpieczenia w ramach tych przepisów oraz płacić wszystkie kwoty wymagane przez to ustawodawstwo;
 2. wykupić i utrzymywać na własny koszt odpowiednią, rozsądną ochronę ubezpieczeniową u renomowanego ubezpieczyciela, w odniesieniu do ryzyka SmarTech IT wynikającego z niniejszej Umowy; oraz
 3. na żądanie Klienta przedstawić dowód każdego ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

13.  Gwarancje

Smartech IT gwarantuje, że będzie świadczył Usługi w sposób należyty i profesjonalny oraz zapewni, że Usługi będą wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania Usług.

Klient gwarantuje, że posiada odpowiednie licencje, prawa i/lub tytuły do Elementów Konfiguracji, które są przedmiotem niniejszej Umowy.

Każda ze Stron gwarantuje, że:

 1. ma pełną zdolność i uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy; oraz
 2. jest uprawniona do udzielania wszelkich praw, licencji i zezwoleń, które mają zostać udzielone drugiej Stronie, oraz udzielania wszelkich zezwoleń lub zgód na mocy niniejszej Umowy.

Poza tym, co określono w tej sekcji niniejszej Umowy, SmarTech IT zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji (wyraźnych, dorozumianych, wynikających z ustawy lub innych) w odniesieniu do Usług świadczonych na mocy niniejszej Umowy. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obejmuje wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu oraz nienaruszania tytułu lub jakichkolwiek praw osób trzecich, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Ta sekcja pozostanie w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

14.   Ewidencja uprawnień

Rejestr Uprawnień będzie podlegał ciągłym zmianom w miarę zmieniania, dodawania i usuwania Pozycji Konfiguracji zgodnie z procesami SmarTech IT.

W dowolnym momencie zarządzane elementy konfiguracji będą tylko takie, jak określono w systemie zarządzania SmarTech IT.

Bazowa lista Pozycji Konfiguracji jest określona w Rejestrze Uprawnień.

Zmiany na tej liście zostaną przechwycone i przejdą kontrolę zmian w ramach zarządzania zasobami usługi i konfiguracją.

Na żądanie SmarTech IT dostarczy Klientowi poprawiony Wykaz uprawnień.

15.  Jednostki usługowe

Miesięczne Opłaty za Usługi obejmują Jednostki Serwisowe na okres obowiązywania niniejszej Umowy w celu obsługi Zgłoszeń Serwisowych, jak określono w Części A. Szczegóły Umowy. W przypadku wyczerpania przez Klienta liczby jednostek usług objętych cennikiem, Klient może zakupić dodatkowe Jednostki usług.

W przypadku późniejszego zakupu Jednostek Serwisowych Klient zobowiązany jest do zakupu minimalnej liczby 1 Jednostek Serwisowych.

16.  Koniec życia (?)

Jeśli SmarTech IT, w swojej uzasadnionej opinii, nie będzie w stanie kontynuować skutecznego świadczenia Usługi dla Elementu konfiguracyjnego wycofanego z eksploatacji, SmarTech IT może, przekazując Klientowi pisemne powiadomienie z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, usunąć Element konfiguracyjny wycofany z eksploatacji Pozycja konfiguracji uprawnień. Po usunięciu firma SmarTech IT musi dokonać proporcjonalnej korekty Opłat za usługi.

17.  Podwykonawcy

SmarTech IT może zlecić podwykonawstwo części Usług takim osobom, które według własnego uznania uzna za niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

18.  Poufność

Strona Otrzymująca przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne są poufne dla Strony Ujawniającej i nie są własnością publiczną.

Strona Otrzymująca zgadza się:

 1. chronić Informacje poufne i nie udostępniać ani nie ujawniać ich żadnej innej Stronie;
 2. wykorzystywać Informacje Poufne Strony Ujawniającej wyłącznie do wykonywania swoich obowiązków i odpowiedzialności wynikających z niniejszej Umowy;
 3. ujawniać Informacje poufne swojemu personelowi wyłącznie w przypadku niezbędnej wiedzy; oraz
 4. uzyskiwać obietnice zachowania poufności od personelu, któremu udzielono dostępu do Informacji poufnych.

Niniejsze zobowiązania do zachowania poufności zachowują ważność przez okres 5 (pięciu) lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Zobowiązania te nie mają zastosowania do żadnych Informacji poufnych, które:

 1. znajdowały się w domenie publicznej zgodnie z prawem w momencie ujawnienia lub później zostały zgodnie z prawem udostępnione ogółowi społeczeństwa;
 2. były zgodnie z prawem znane Stronie Otrzymującej w momencie ich otrzymania;
 3. zostały niezależnie opracowane przez Stronę Otrzymującą przed ich otrzymaniem;
 4. zostały zgodnie z prawem przekazane Stronie Otrzymującej przez Stronę Trzecią; lub
 5. zostały ujawnione w celu wykonania nakazu sądowego lub innego obowiązku prawnego, z zastrzeżeniem, że Strona Otrzymująca musi ujawnić jedynie minimalne informacje poufne:
 6. zobowiązany do wykonania nakazu sądowego lub innego obowiązku prawnego; oraz
 7. po powiadomieniu drugiej Strony na tyle, na ile jest to rozsądnie praktyczne w danych okolicznościach.

Każda ze Stron musi dołożyć takiej samej staranności, z jaką chroni własne Informacje Poufne o podobnym charakterze i wartości, ale w żadnym wypadku nie mniej niż rozsądny standard staranności.

W przypadku naruszenia przez Stronę Otrzymującą jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności, Strona Otrzymująca przyjmuje do wiadomości, że odszkodowanie może być niewystarczające i z zastrzeżeniem uznania sądu, Strona Ujawniająca może ograniczyć, poprzez nakaz sądowy lub podobny środek, wszelkie zachowanie lub groźbę zachowania które jest lub będzie stanowić takie naruszenie.

19.   Prywatność danych

W ramach wykonywania niniejszej Umowy Klient może być zobowiązany do przekazania SmarTech IT Danych Osobowych dotyczących jego personelu, dyrektorów i funkcjonariuszy, agentów, podwykonawców, niezależnych kontrahentów lub innych osób.

W zakresie, w jakim jakiekolwiek Dane Osobowe są przekazywane do SmarTech IT przez Klienta, SmarTech IT ma prawo Przetwarzać Dane Osobowe Klienta w celu świadczenia wymaganych Usług. Takie Przetwarzanie będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w jurysdykcji, w której ma miejsce Przetwarzanie. We wszystkich okolicznościach Klient będzie traktowany jako Administrator Danych, a SmarTech IT jako Przetwarzający Dane. Klient gwarantuje, że przekazanie Danych Osobowych Klienta do SmarTech IT, jak również Przetwarzanie takich Danych Osobowych Klienta przez SmarTech IT będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi Przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta przez SmarTech IT odbywa się zgodnie z instrukcjami Klienta lub może być uznane za zwyczajowe wykorzystanie do świadczenia Usług, Klient będzie bronić i zabezpieczać SmarTech IT przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, oraz uzasadnionych wydatków poniesionych lub dochodzonych od SmarTech w związku z jakimkolwiek roszczeniem Strony Trzeciej związanym z Przetwarzaniem Danych Osobowych Klienta.

20.  Zwalczanie przekupstwa i korupcji

Każda ze Stron będzie przestrzegać przepisów antykorupcyjnych, w tym:

 1. zapewnienie, że posiada odpowiednie procedury zapobiegające przekupstwu;
 2. zapewnienie zgodności z przepisami antykorupcyjnymi;
 3. dołożenie wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi politykami drugiej Strony dotyczącymi zapobiegania przekupstwu i korupcji (o których powiadomiono drugą Stronę i które mogą być od czasu do czasu aktualizowane); oraz
 4. dokładając wszelkich uzasadnionych starań, aby wszyscy pracownicy, agenci, podwykonawcy i Podmioty Stowarzyszone tej Strony zaangażowani w świadczenie Usług lub niniejszą Umowę przestrzegali tego.

Bez ograniczeń do powyższego, żadna ze Stron nie będzie wręczać ani przyjmować łapówek określonych w Przepisach antykorupcyjnych ani innych niewłaściwych płatności ani zezwalać na ich wręczanie lub otrzymywanie w jej imieniu oraz wdroży i będzie utrzymywać odpowiednie procedury w celu zapewnienia, że takie łapówki lub płatności nie są przekazywane ani przyjmowane bezpośrednio lub pośrednio w jej imieniu.

21.  Prawa własności intelektualnej — własność własności (?) i licencjonowanie

Wszystkie prawa własności intelektualnej SmarTech IT, w tym między innymi takie prawa do Materiału SmarTech IT, pozostają wyłączną własnością SmarTech IT. W zakresie, w jakim może to okazać się konieczne, Klient zgadza się sporządzić wszystkie dokumenty, których SmarTech IT może zasadnie wymagać w celu zabezpieczenia i utrzymania Praw własności intelektualnej do Materiału SmarTech IT.

Wszystkie Prawa własności intelektualnej do Materiałów Klienta pozostają wyłączną własnością Klienta.

Wyłącznie na okres obowiązywania niniejszej Umowy, każda ze Stron niniejszym udziela drugiej ogólnoświatowej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Materiału SmarTech IT lub Materiału Klienta (w zależności od tego, który ma zastosowanie) i tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia przez SmarTech IT i Klienta do korzystania z Usług.

W żadnym wypadku Klient nie może kopiować, modyfikować, dekompilować, deasemblować, dezasemblować ani dokonywać żadnych adaptacji ani pochodnych, sprzedawać, odsprzedawać, przenosić, licencjonować, sublicencjonować ani dystrybuować Materiału SmarTech IT.

22.  Ograniczenia odpowiedzialności

Z wyjątkiem odpowiedzialności za śmierć, obrażenia ciała, szkody materialne lub roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, łączna odpowiedzialność SmarTech IT, niezależnie od tego, czy wynika z naruszenia umowy, zaniedbania lub jakiegokolwiek innego czynu niedozwolonego, naruszenia gwarancji na podstawie i odszkodowania lub statutu, w kapitale własnym lub w inny sposób, jest ograniczona do kwoty równej rocznym Opłatom za usługę zapłaconym przez Klienta w dniu udowodnienia powstania takiej odpowiedzialności.

Jeżeli SmarTech IT przyznaje Klientowi odpowiedzialność za roszczenie z tytułu naruszenia niniejszej Umowy, a Klient zdecydował się nie rozwiązywać niniejszej Umowy z powodu naruszenia niniejszej Umowy (lub nie ma prawa do jej wypowiedzenia), SmarTech może, według własnego uznania, zastosować całość lub część jakiejkolwiek kwoty uzgodnionej do zapłacenia Klientowi w wyniku takiego naruszenia jako kredyt na poczet przyszłych Opłat za usługi płatnych przez Klienta.

SmarTech IT nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie, szczególne lub wtórne straty lub szkody ani za utratę lub uszkodzenie danych, utratę możliwości korzystania, przychodów, zysków, wartości firmy, okazji, możliwości lub przewidywanych oszczędności, niezależnie od tego, czy wynikają one z naruszenia umowy, zaniedbania lub jakiegokolwiek innego czynu niedozwolonego, w ramach słuszności lub w ramach odszkodowania, gwarancji lub w inny sposób, niezależnie od tego, czy firma SmarTech IT była świadoma możliwości takiej straty lub szkody.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez Prawo, Strony postanawiają wyłączyć wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje, oświadczenia, oświadczenia, warunki i warunki dotyczące SmarTech IT lub świadczenia Usług na podstawie tych warunków, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych warunkach, są wyłączone z umowy między Stronami.

SmarTech IT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w świadczeniu Usług, jeżeli takie niepowodzenie lub opóźnienie jest bezpośrednim lub pośrednim skutkiem jakiegokolwiek działania lub nieprzestrzegania przez Klienta niniejszej Umowy.

23.  Pozyskiwanie pracowników lub kontrahentów

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy i przez 12 (dwanaście) miesięcy po jej rozwiązaniu przez którąkolwiek ze Stron, Stronie nie wolno zatrudniać ani zabiegać o zatrudnienie jakiejkolwiek osoby, która jest pracownikiem lub zleceniobiorcą drugiej Strony, która była zaangażowana przez większość ostatnich 6 (sześciu) miesięcy obowiązywania niniejszej Umowy w sprawach objętych niniejszą Umową.

Ta sekcja nie ma zastosowania, gdy:

 1. osoba odpowiada na ogłoszenie o pracę zamieszczone przez Stronę; lub
 2. zatrudnienie zostało uzgodnione przez Strony.

Każda ze Stron uznaje, że ograniczenie określone w niniejszym punkcie jest w danych okolicznościach uzasadnione i niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów każdej ze Stron.

24.  Rozwiązywanie sporów

24.1        Zastosowanie procedury

Każda ze Stron dołoży wszelkich uzasadnionych starań w celu wspólnego rozwiązania sporu.

24.2       Dyskusje między stronami

W przypadku powstania sporu, spór zostanie skierowany do kierownika projektu SmarTech IT i przedstawiciela Klienta w celu rozstrzygnięcia.

24.3      Skierowanie do panelu/panelu wykonawczego

Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty przez kierownika projektu SmarTech IT i oficera łącznikowego Klienta w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od takiego skierowania zgodnie z sekcją Dyskusje między Stronami , spór zostanie skierowany do panelu („Panel”) w celu rozstrzygnięcia . Każda ze Stron wyznaczy przedstawiciela Panelu w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od skierowania sprawy do Panelu zgodnie z niniejszą sekcją.

Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty przez Zespół Orzekający w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od takiego skierowania, Zespół Orzekający w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych przekaże spór do rozstrzygnięcia Zespołowi składającemu się z dyrektora generalnego każdej ze Stron (lub jego lub jej kandydat) oraz członków Panelu („Panel Wykonawczy”).

24.4      Procedura

Panel i Panel Wykonawczy określają własne procedury rozstrzygania sporów.

Decyzje Panelu lub Panelu Wykonawczego mogą być podejmowane wyłącznie za jednomyślną zgodą członków Panelu lub Panelu Wykonawczego, zależnie od przypadku.

Każda decyzja Panelu lub Panelu Wykonawczego jest wiążąca dla Stron.

24.5      Warunek poprzedzający postępowanie sądowe

Żadna ze Stron nie rozpocznie postępowania sądowego, chyba że Strony podjęły proces określony w sekcjach Stosowanie procedury , Dyskusje między Stronami , Odesłanie do Panelu/Zespołu Wykonawczego , a procesy te nie doprowadziły do rozwiązania sporu.

24.6      Wykonanie zobowiązań oczekujących na rozstrzygnięcie sporu

Przed rozstrzygnięciem sporu Strony będą nadal wykonywać swoje zobowiązania w zakresie, w jakim zobowiązania te nie są przedmiotem sporu.

Żadne z postanowień niniejszej sekcji niniejszej Umowy nie uniemożliwia Stronie wyboru wykonania zobowiązania będącego przedmiotem sporu.

24.7       Nakazowego

Żadne z postanowień niniejszej sekcji niniejszej Umowy nie uniemożliwia którejkolwiek ze Stron ubiegania się w dowolnym momencie o pilny nakaz sądowy przeciwko drugiej Stronie.

25.  Zawieszenie

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych, które mogą być dostępne na mocy prawa lub na mocy niniejszej Umowy, SmarTech IT może zawiesić świadczenie Usług:

 1. gdy Klient dopuści się istotnego naruszenia niniejszej Umowy (i tak długo, jak długo trwa to naruszenie);
 2. gdy niekwestionowana należna Opłata za usługę pozostaje niezapłacona po upływie 30 (trzydziestu) dni od terminu płatności;
 3. w przypadku sytuacji awaryjnej dotyczącej systemu lub sieci SmarTech IT lub jeśli firma SmarTech IT ma uzasadnione przekonanie, że integralność i bezpieczeństwo systemu lub sieci SmarTech IT jest zagrożone lub zostało naruszone lub w celu konserwacji, naprawy lub zwiększenia wydajności systemu SmarTech IT system lub sieć; i/lub
 4. jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

Wszystkie obowiązujące Opłaty za Usługi w odniesieniu do Usług będą nadal obowiązywać przez cały okres zawieszenia zgodnie z sekcją SmarTech IT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub niedogodności poniesione przez Klienta w wyniku zawieszenia w zakresie części Zawieszenie .

26.  Ogólne warunki

26.1        Inne warunki

Warunki dołączone do lub stanowiące część zamówienia wystawionego przez Klienta nie stanowią części niniejszej Umowy.

26.2       Prawo rządowe

Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

26.3      Umowy wcześniejsze

Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, uzgodnienia i zobowiązania pomiędzy Stronami i stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu.

26.4      Wariacje

Żadna zmiana niniejszej Umowy, w tym niniejsza sekcja, nie jest wiążąca dla Stron, chyba że została sporządzona na piśmie i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze Stron, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej. Pisemna akceptacja przez SmarTech pisemnego wniosku (w tym wniosku przesłanego pocztą elektroniczną) Klienta o zmianę Rejestru Uprawnień jest wiążąca dla obu Stron. Po uzgodnieniu zmiany firma SmarTech IT musi wydać poprawiony wykaz uprawnień.

26.5      Powiadomienia

Zawiadomienia skierowane do Strony lub przez Stronę doręczone osobiście uważa się za doręczone przez nadawcę i otrzymane przez adresata, gdy zostaną dostarczone do adresata: w przypadku przesyłki pocztowej 3 (trzy) Dni Robocze od daty wysłania włącznie; lub w przypadku faksu, po pomyślnym przesłaniu do adresata, pod warunkiem, że w przypadku przesłania w dniu, który nie jest Dniem Roboczym lub po godzinie 17:00 (czasu adresata), w Następnym Dniu Roboczym.

26.6       Nielegalność

Żadne postanowienie lub zastosowanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, które jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w dowolnej jurysdykcji, nie wpływa na ważność, legalność ani wykonalność tego postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji lub pozostałych postanowień w tej lub innej jurysdykcji .

26.7       Zrzeczenie się

Zrzeczenie się naruszenia niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek prawa, uprawnienia, upoważnienia, dyskrecji lub środka zaradczego wynikającego z naruszenia lub niewykonania postanowień niniejszej Umowy musi mieć formę pisemną i zostać podpisane przez Stronę udzielającą zrzeczenia.

26.8      Zadanie

Strona może dokonać cesji niniejszej Umowy i wszelkich praw wynikających z niniejszej Umowy wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, pod warunkiem, że SmarTech IT może przenieść dowolne ze swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na dowolny podmiot stowarzyszony SmarTech IT bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta.

26.9      System Zarządzania SmarTech IT

W związku ze zmianami technologicznymi oraz dążeniem SmarTech IT do utrzymania jak najwyższej jakości Usług, w Okresie Obowiązywania może zaistnieć konieczność wprowadzenia poprawek lub ulepszeń Systemu Zarządzania SmarTech IT. Jeśli to możliwe, SmarTech IT poinformuje z wyprzedzeniem o wszelkich takich zmianach. Jeśli Zakres Usług zostanie koniecznie ulepszony lub rozszerzony w wyniku ulepszeń, zostaną one zaoferowane Klientowi na pozostałą część bieżącego Okresu obowiązywania bez dodatkowych kosztów, pod warunkiem, że SmarTech IT będzie oczekiwać, że nie zostanie wniesione żadne roszczenie o zmniejszenie Opłat za usługi za niewielkie ograniczenia zakresu wynikające z ulepszeń.

26.10     Siła wyższa i usprawiedliwione działanie

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za skutki opóźnień lub niepowodzeń w jej wykonaniu, które są spowodowane Zdarzeniem Siły Wyższej.

Jeśli w stosunku do którejkolwiek ze Stron wystąpi jakiekolwiek Zdarzenie Siły Wyższej, które wpływa lub może mieć wpływ na wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Strona ta niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o charakterze i zakresie przedmiotowych okoliczności. Żadna ze Stron nie zostanie uznana za naruszającą niniejszą Umowę ani nie będzie w inny sposób odpowiedzialna wobec drugiej Strony z powodu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w zakresie, w jakim opóźnienie lub niewykonanie tego zobowiązania jest spowodowane Zdarzeniem Siły Wyższej, o którym powiadomiła drugą Stronę, a czas na wykonanie zostanie odpowiednio przedłużony.

Jeżeli wykonanie przez którąkolwiek ze Stron któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest uniemożliwione lub opóźnione przez Zdarzenie Siły Wyższej przez nieprzerwany okres przekraczający 30 (trzydzieści) dni, druga Strona ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za pisemnym wypowiedzeniem zainteresowanej Stronie, po czym wszystkie pieniądze należne do momentu rozwiązania niniejszej Umowy zostaną niezwłocznie wypłacone, a w szczególności Klient zapłaci SmarTech IT wszelkie zaległości w płatnościach.

SmarTech IT nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w świadczeniu Usług lub jakiekolwiek nieosiągnięcie Docelowych Poziomów Usług, w zakresie, w jakim takie niepowodzenie, opóźnienie lub nieosiągnięcie jest bezpośrednim lub pośrednim skutkiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania Klienta lub niewywiązanie się przez Klienta z któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

SmarTech IT nie ponosi odpowiedzialności za awarie docelowego poziomu usług wynikające z:

 1. przerwy w dostawie prądu;
 2. awarii sprzętu i/lub usług dostarczonych przez Stronę Trzecią; i/lub konserwacji takiego sprzętu lub usług;
 3. błędy spowodowane przez Klienta lub jego użytkowników końcowych; oraz
 4. zdarzenie siły wyższej..