SmartSOC Medica

smartech-medica-logo-2

Pentesty

Pentesty (penetration testing) to testy penetracyjne, które mają na celu ocenę poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych, aplikacji, infrastruktury sieciowej i innych elementów informatycznych.

Testowanie czarnej skrzynki

‘Atakujący’ próbuje zdobyć nieautoryzowany dostęp do systemu.

Testowanie białej skrzynki

Identyfikacja potencjalnych luk w zabezpieczeniach.

Testowanie szarej skrzynki

Identyfikacja luk przy uwzględnieniu rzeczywistych warunków.

Testowanie zewnętrzne

Identyfikacja luk: strony internetowe, serwery pocztowe, itp.

Testowanie wewnętrzne

Identyfikacja potencjalnych luk: serwery plików, bazy danych, itp.

Testowanie ślepe

Symulacja: atakujący próbuje zdobyć informacje o systemie.

Testowanie ukierunkowane

Skupione na konkretnym celu (np. kradzież danych wrażliwych).

Testowanie ukryte

Za zgodą kierownictwa ale bez wiedzy personelu IT.

Testowanie podwójnie ślepe

Jak dobrze organizacja jest w stanie wykryć i reagować na ataki.
Podczas pentestu eksperci ds. bezpieczeństwa próbują wykorzystać luki w zabezpieczeniach, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemów lub danych.

Istnieją różne rodzaje pentestów,
w zależności od celów testu:

  • Black Box Testing (Testowanie czarnej skrzynki) – w tym rodzaju testu pentesterzy otrzymują jedynie informacje o systemie, takie jak adres IP lub nazwa domeny, bez dostępu do kodu źródłowego ani innych informacji wewnętrznych. Celem testu jest symulacja sytuacji, w której atakujący próbuje zdobyć nieautoryzowany dostęp do systemu.
  • White Box Testing (Testowanie białej skrzynki) – w tym rodzaju testu pentesterzy mają dostęp do kodu źródłowego i innych informacji wewnętrznych o systemie. Celem testu jest identyfikacja potencjalnych luk w zabezpieczeniach, które atakujący mogliby wykorzystać.
  • Grey Box Testing (Testowanie szarej skrzynki) – w tym rodzaju testu pentesterzy mają ograniczony dostęp do informacji o systemie, zazwyczaj tylko część kodu źródłowego lub dostęp do niektórych funkcji systemu. Celem testu jest identyfikacja luk w zabezpieczeniach, które atakujący mogliby wykorzystać, przy jednoczesnym uwzględnieniu rzeczywistych warunków, w jakich działa system.
  • External Testing (Testowanie zewnętrzne) – w tym rodzaju testu pentesterzy próbują uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemu z zewnątrz, np. poprzez sieć Internet. Celem testu jest identyfikacja luk w zabezpieczeniach systemów wystawionych publicznie, takich jak strony internetowe, serwery pocztowe, itp.
  • Internal Testing (Testowanie wewnętrzne) – w tym rodzaju testu pentesterzy mają dostęp do sieci wewnętrznej organizacji, zazwyczaj poprzez VPN lub bezpośrednio na miejscu. Celem testu jest identyfikacja potencjalnych luk w zabezpieczeniach systemów wewnętrznych, takich jak serwery plików, bazy danych, itp.
  • Blind Testing (Testowanie ślepe) – w tym rodzaju testu pentesterzy otrzymują jedynie informacje o systemie, takie jak adres IP lub nazwa domeny, bez żadnych innych informacji. Celem testu jest symulacja sytuacji, w której atakujący próbuje zdobyć informacji o systemie, co zmusza pentesterów do przeprowadzenia badań w celu zidentyfikowania informacji o systemie, takich jak nazwa użytkownika, adres IP, porty, itp.
  • Targeted Testing (Testowanie ukierunkowane) – w tym rodzaju testu pentesterzy skupiają się na konkretnym celu, takim jak uzyskanie dostępu do bazy danych lub skopiowanie danych wrażliwych. Celem testu jest identyfikacja potencjalnych luk w zabezpieczeniach, które atakujący mogliby wykorzystać, aby osiągnąć określony cel.
  • Covert Testing (Testowanie ukryte) – w tym rodzaju testu pentesterzy działają pod przykryciem, takim jak zwykły użytkownik systemu, aby zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystane przez atakującego, który działałby podobnie.
  • Double Blind Testing (Testowanie podwójnie ślepe) – w tym rodzaju testu pentesterzy działają jak atakujący, którzy nie wiedzą o tym, że test jest przeprowadzany. Celem testu jest zidentyfikowanie, jak dobrze organizacja jest w stanie wykryć i reagować na ataki.

Wybór odpowiedniego rodzaju testu zależy od celów testu oraz od specyfiki systemu, który jest testowany. Pentesterzy powinni dobierać odpowiedni rodzaj testu, aby osiągnąć najlepsze wyniki i zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemu. 

Celem przeprowadzania pentestów (penetration testing) jest zidentyfikowanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach systemów informatycznych, aplikacji, infrastruktury sieciowej i innych elementów informatycznych. 

 Pentesty są przeprowadzane przez specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy symulują atak na system w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń, które mogą wykorzystać nieupoważnione osoby lub grupy.

Przeprowadzanie pentestów ma kilka celów:

Zidentyfikowanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach – pentesty pozwalają na zidentyfikowanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach systemu, które mogą być wykorzystane przez atakującego w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemu lub danych.
Ochrona przed atakami – pentesty pozwalają na identyfikację potencjalnych zagrożeń i wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń, aby zminimalizować ryzyko ataku.
Poprawa zabezpieczeń – pentesty pozwalają na identyfikację słabych punktów w systemie i wprowadzenie odpowiednich zmian w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa.
Weryfikacja zabezpieczeń – pentesty pozwalają na weryfikację skuteczności istniejących zabezpieczeń i identyfikację potencjalnych słabości, które mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń.
Spełnienie wymagań regulacyjnych – w niektórych branżach, takich jak sektor finansowy lub opieki zdrowotnej, pentesty są wymagane przez regulacje, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

Pentesty są ważnym narzędziem w zapewnieniu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Pomagają identyfikować potencjalne zagrożenia i wprowadzać odpowiednie zabezpieczenia, aby minimalizować ryzyko ataków i zwiększyć poziom bezpieczeństwa systemów.